Polityka prywatności

 • Home
 • Polityka prywatności

Informacje w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Firma “METKOS” Edward Kosina z siedzibą w  Brzóza Królewska (37-307) 1072, NIP: 8161226943 e-mail: biuro@metkos.pl.

 • tel. +48 510 244 732
 • tel. 017 242 98 67

2. Cele i podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Pani/Pan dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. wykonania zawartej z Administratorem umowy, jak również podjęcia na Pani/Pana żądanie działań przed jej zawarciem, w szczególności udzielania odpowiedzi na zapytania dotyczące świadczonych usług i towarów (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności wynikających z ustawy o rachunkowości – w celu realizacji obowiązków sprawozdawczych i rachunkowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 3. wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Administratora: prowadzenia marketingu bezpośredniego towarów i usług oraz w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

W innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie udzielonej wcześniej zgody w celu i zakresie wynikającym z treści tej zgody.

3. Informacje o odbiorcach danych osobowych:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podwykonawcy Administratora, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, informatyczne, reklamowe, marketingowe, audytorskie, doradcze, prawne, transportowe, kurierskie.

4. Okres, przez który dane będą przechowywane:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a także przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, a nadto przez okres wymagany obowiązującym prawem w związku z koniecznością realizacji przez nas obowiązków podatkowych.

5. Informacje o przysługujących uprawnieniach:

Ma Pani/Pan prawo:

 1. żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych (w tym do uzyskania kopii),
 2. żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), w przypadku gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  – danie nie są niezbędne dla celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  – osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy przetwarzania,
  – osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania,
  – dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.
  – dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
 4. żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w przypadku gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  – osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  – przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu, żądając w zamian ograniczenia,
  – administrator nie potrzebuje już danych do swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 5. – osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych- do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu
 6. do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, w przypadku gdy:
  – przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub na podstawie umowy zawartej z taką osobą,
  – przetwarzanie odbywa się z sposób zautomatyzowany,
 7. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w przypadku gdy:
  – zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją,
  – dane są przetwarzane na podstawie opartej na art. 6 ust.1 f tj. niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora

W zakresie w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem.

6 . Informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzoru:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. Informacje czy podanie danych jest wymogiem ustawowym/umownym/

warunkiem zawarcia umowy/ o zobowiązaniu do podania danych:

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże brak podania przez Panią/Pana danych będzie przeszkodą do zawarcia umowy oraz świadczenia przez nas na Pani/Pana rzecz usługi.

8. Przekazywanie danych do państwa trzeciego (tj. poza obszar Europejskiego

Obszaru Gospodarczego)/ organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.

9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.